5.3

K 5.3

K 5.3

Klausimas:
 
Ką reiškia „savaimingosios saugos grandinės“ ir kurie kabeliai gali būti naudojami tokiose grandinėse?   
 


Atsakymas:
 
Yra įvairių apsaugos nuo užsiliepsnojimo būdų, padedančių išvengti  kibirkščių rizikos. Kaip ir slėgiui atspariuose variklių korpusuose (nuo užsiliepsnojimo saugančiuose korpusuose sutartinis žymuo „d“), čia taip pat, be kitų apsaugų, taikoma ir "savaimingoji sauga" (sutartinis žymuo „i“).

Savaimingoji sauga (sutartinis žymuo „i“) – apsaugos būdas, kai įrangoje panaudotos vidinės saugios elektros grandinės. Grandinė arba jos dalis savaime saugi, jeigu nei kibirkštys, nei įšilimas gedimo atveju nekelia potencialiai degios ir sprogios aplinkos uždegimo pavojaus . Elektros ir elektroniniai prietaisai su apsaugos nuo užsiliepsnojimo  būdu "i" naudojami sprogiose aplinkose matavimo ir valdymo grandinėse. Į elektros įrangą maitinimas tiekiamas per saugos barjerą, kuris riboja įtampą ir srovę taip, kad nebūtų pasiekiama sprogių dujų, dulkių ar garų mišinio minimali užsiliepsnojimo energija ir temperatūra. Todėl savaimingosios saugos grandinės, kuriose negali būti kibirkščių ar šiluminio poveikio, galinčių uždegti sprogią aplinką, naudojamos sprogiose aplinkose. Eksploatacinė įtampa ir srovė negali generuoti tiek energijos, kad sukeltų sprogimą.