Sandorių Sąlygos

SIA Lapp Mitronic /Lietuvos filialas/ Estijos filialas bendrosios pristatymo sąlygos

1. Bendroji informacija
Mūsų prekių pristatymui ir paslaugoms verslui, kaip apibrėžta Lietuvos respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.373 str., taikomos toliau pateiktos bendrosios sąlygos. Sutikimas su sąlygomis patvirtinamas priimant pristatytas prekes arba aiškiu kliento patvirtinimu. Kliento bendrosios sutarčių sąlygos netaikomos, net jei aiškiai nepareiškiame nesutikimo ir pristatome prekes. Kliento atlikti pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei yra aiškiai mūsų patvirtinti raštu. Jie taikomi tik tam sandoriui, kuriam buvo atlikti. Toliau pateiktos sąlygos taikomos būsimoms sutartims, net jei tai nebūtų aiškiai nurodyta ateityje.
Kabelių montavimo užsakymams sąlygos gali skirtis. Tokiu atveju jos nurodomos atitinkamame pasiūlyme arba užsakymo patvirtinimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas, sutarties sudarymas, reikalavimas patvirtinti raštu
Visi mūsų pasiūlymai teikiami be jokių įsipareigojimų. Klientui pateikus užsakymą, sutartis sudaroma mums raštu patvirtinus užsakymą. Sutartis taip pat laikoma galiojančia, jei ji yra sudaryta automatiškai, be parašo arba mums pristačius prekes. Duomenys, pateikti kaip užsakymo dalis prieš pradedant jį vykdyti (pvz., papildomi tekstai dėl specialių vamzdžių, brėžinių, pavyzdinių kabelių, pavyzdinių vamzdžių ir jungčių), ypač susiję su prekių naudojimu, vartojimu ar kitais atskirais duomenimis, laikomi privalomais, jei patvirtinami abiejų šalių užsakymo patvirtinimo metu arba vėliau raštu. Informacija, pateikta brošiūrose ir reklamose, nelaikoma susitarimu dėl prekės savybių.
Mūsų pardavimo agentai nėra įgalioti teikti garantijų ar nustatyti kitokias sąlygas nei bendrosios sutarčių sąlygos. Susitarimai galioja tik tuo atveju, jei yra mūsų patvirtinti raštu.

3. Kainos
Taikomos užsakymo pateikimo dieną galiojančios kainos plius pridėtinės vertės mokestis. Varinių kabelių kaina apima vario bazinę kainą (150,00 Eur/100 kg vario), išskyrus varinius telekomunikacijų kabelius (100,00 Eur/100 kg vario), ir tuščiavidurių požeminių kabelių kainą, jei pateikiant kainas nėra nurodomos kitos vertės. Pardavimo kaina skaičiuojama pagal paskelbtą DEL vario kursą dieną prieš užsakymo įregistravimo dieną, pridedant 1 % už metalo pirkimą. Pardavimo kaina didėja arba mažėja priklausomai nuo skirtumo tarp vario bazinės kainos ir DEL kurso. Jei naudojami kiti metalai (pvz., aliuminis, švinas), kaina skaičiuojama analogiškai kaip ir variui. Žalvario prekių pardavimo kaina didinama papildomu procentiniu mokesčiu. Žalvario bazinė kaina yra 150 Eur/100 kg žalvario.
Pasiūlyme nurodyta kaina laikoma pradine bazine kaina. Neįprastų žaliavos kainų svyravimų atveju, pasiliekame teisę keisti prekių, kuriose yra metalo, kainą.

3.1. Pakavimo kaina. Paprastai prekės pristatomos ant vienkartinių ričių. Kliento prašymu, galime pristatyti ir ant daugkartinių ričių, suteikiamų nuomos pagrindu.
Jei prekės pristatomos ant vienkartinių ričių, sąskaita už ričių nuomą nėra išrašoma.
Prekės grotuotose dėžėse ir ant euro padėklų pristatomos apsikeičiant tara. Priešingu atveju išrašoma sąskaita faktūra už taros kainą.

3.2. Minimali užsakymo vertė yra 100,00 Eur neto. Užsakymų internetu minimali vertė – 50,00 Eur neto. Užsakymams, kurių neto vertė yra mažesnė nei 15,00 Eur, taikomas proporcingas mokestis.

3.3. Pjaustymo (pakavimo) ilgis
Metrais parduodamos prekės pristatomos iki 30 kg svorio arba 250 m ilgio, susuktos į žiedą. Ilgesnės arba sunkesnės prekės pristatomos ant ritės. Klientui pageidaujant specialaus nestandartinio ilgio, nesiūlomo mūsų kataloge, taikomas papildomas mokestis. Jei užsakyme nėra nurodytas prekių ilgis, pasiliekame teisę pristatyti standartinio ilgio arba pakuotės prekes.
Priedai pristatomi tik pakuotėmis kaip nurodyta kataloge. Kataloge nenurodytiems priedams leidžiamas 15 % perteklius arba 10 % trūkumas.

3.4. Pristatymo mokestis. Pristatymas (SIA Lapp Mitronic /Lietuvos filiale / Estijos filiale) yra nemokamas, kai užsakymo neto vertė yra didesnė kaip 400 Eur.
Jei užsakymo vertė nesiekia 400 Eur (SIA Lapp Mitronic /Lietuvos filiale / Estijos filiale) pristatymo mokestis skaičiuojamas pagal mūsų kainoraštį (paslaugų vadovą).
Klientui pageidaujant specialaus pristatymo, jis vykdomas kliento sąskaita.
Klientui pačiam atsiimant prekes, atsiėmimo nuolaida netaikoma.

3.5. Jei nuo sutarties sudarymo iki pristatymo nenumatytai padidėja medžiagų, darbo užmokesčio ar transporto kainos, pritaikomi mokesčiai ar muitai, turime teisę pakeisti kainas atsižvelgiant į šiuos veiksnius, išskyrus atvejus, kai pristatymas turi būti įvykdytas per keturis mėnesius nuo sutarties sudarymo. Jei klientas atlieka pakeitimus po sutarties sudarymo, turime teisę atitinkamai pakeisti kainą, pridedant papildomą mokestį už pakeitimą.

4. Prekių kokybė
Leidžiamas ilgio nuokrypis: +/- 10 %. Pristatymas gali būti vykdomas dalimis. Jei naudojamos specialios gamybos medžiagos, pasiliekame teisę iki 10 % užsakyto vienetais parduodamų prekių kiekio pristatyti mažesnio ar didesnio ilgio, o metrais parduodamų prekių kiekio – iki 15 %. Leidžiama ilgio matavimo paklaida – ± 0,5 %. Metrais parduodamos specialios prekės gaminamos gamyklinio ilgio.
Vienetais parduodamos prekės pristatomos pakuotėmis.

5. Datos ir terminai
Mes imamės visų priemonių užtikrinti, kad pristatymo data ir terminas atitiktų nurodytuosius užsakymo patvirtinime. Tačiau jame pateikiamas tik preliminarus, o ne fiksuotas pristatymo terminas ar sutarta kalendorinė data.

5.1. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik visiškai išsiaiškinus visas detales. Vykdant pristatymą būtina laiku gauti atsakymus į visus klausimus, visus reikalingus ar prašomus brėžinius bei dokumentus arba gamyklines dalis ir visus reikalingus leidimus bei patvirtinimus. Priešingu atveju pristatymo laikas atitinkamai pratęsiamas.

5.2. Laikoma, kad prekės pristatytos per nustatytą terminą, jei prekės išsiunčiamos per sutartą terminą arba iki sutartos dienos arba klientas buvo informuotas, kad prekės parengtos atsiimti arba prekės buvo atsiimtos.

5.3. Vykdyti užsakymą ir pristatyti prekes įsipareigojame tik tuo atveju, jei klientas yra atlikęs visus sutartus mokėjimus. Jei klientas vėluoja atlikti mokėjimą, turime teisę atitinkamai pratęsti pristatymo terminą.

5.4. Jei sutarto termino ar datos nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), karo, riaušių, streiko, lokauto ar kitų nenumatytų kliūčių, už kurias nesame atsakingi ir kurios atsirado ir (arba) tapo mums žinomos po sutarties sudarymo, terminas ir (arba) data atitinkamai pratęsiami. Tai taip pat taikoma nenumatytiems įvykiams, turintiems poveikį mūsų įmonei arba mūsų tiekėjų įmonėms, už kuriuos nei mes, nei mūsų tiekėjai nėra atsakingi.

5.5. Jei pristatymas pavėlinamas kliento prašymu arba vėluoja dėl kitų priežasčių, už kurias jis yra atsakingas, turime teisę reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas, tačiau ne mažiau kaip 0,50 Eur už 100 kg už kiekvieną dieną.

5.6. Pristatymas gali būti vykdomas dalimis.

5.7. Skaičiavimai atliekami remiantis mūsų ex works pristatytu arba klientui išsiųstu kiekiu ir svoriu.

5.8. Jei pristatymas vykdomas Europos bendrijoje, klientas turi nurodyti savo PVM mokėtojo kodą ir pateikti kitą informaciją, reikalingą patikrinti, ar taikoma mokesčių lengvata, taip pat pateikti mums mokesčių lengvatą patvirtinančius dokumentus. Jei klientas laiku neįvykdo šių įsipareigojimų, laikoma, kad prekių siuntai mokesčių lengvata netaikoma. Tokiu atveju turime teisę išrašyti sąskaitą faktūrą su pridėtinės vertės mokesčio suma ir reikalauti ją sumokėti. Jei klientui pateikus klaidingą informaciją neteisingai laikėme, kad prekių siuntai yra taikoma mokesčių lengvata, klientas padengia mokėtinus mokesčius ir visas papildomas išlaidas.

6. Gabenimas ir rizikos perleidimas
Prekės gabenamos kliento rizika. Draudimą taikome tik atskiru kliento prašymu ir klientas padengia draudimo išlaidas.

7. Programinės įrangos pristatymas ir naudojimas
7.1. Kai pristatoma programinė įranga, klientui suteikiama neišimtinė ir neperleidžiama teisė naudoti programinę įrangą ir susiję dokumentai, kuriuose pateikiamos prekių su programine įranga naudojimo instrukcijos. Kopijavimas draudžiamas, išskyrus atsargines kopijas. Draudžiama pašalinti ar keisti informaciją apie autorių teises, serijos numerius ar kitas programinės įrangos identifikavimo priemones.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja imtis tinkamų priemonių užkirsti kelią neteisėtai trečiųjų šalių prieigai prie programinės įrangos ir dokumentų. Originalias duomenų laikmenas ir atsarginę kopiją pirkėjas laiko nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos apsaugotoje vietoje. Pirkėjo darbuotojų reikalaujama laikytis šių pristatymų sąlygų ir autorių teisių nuostatų.

8. Įsipareigojimų nevykdymo sukelta žala
8.1. Mes neatsakome už prarastą pelną. Kompensacijos suma negali viršyti 1 % nuo užsakymo sumos už kiekvieną pilną pavėluotą savaitę ir 10 % iš viso. Kompensacija už įsipareigojimų nevykdymą neviršija 10 % nuo užsakymo vertės.
Jei mes esame atsakingi už padarytą žalą, mūsų įsipareigojimas ją atlyginti apsiriboja tokia žala, kurią buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu. Šie atsakomybės apribojimai netaikomi, jei buvo sudarytas komercinis sandoris dėl pristatymo iki nustatytos datos, jei esame atsakingi už tyčinę arba dėl didelio aplaidumo atsiradusią žalą, arba esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, arba sveikatai ar gyvybei sukeltą žalą. Reikalavimams dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimo taikoma senatis, sutampanti su garantiniu laikotarpiu, išskyrus esmines sutarties sąlygas. Klientas neturi teisės teikti reikalavimų dėl neinformavimo apie mūsų prekių neigiamas savybes, išskyrus esminius defektus. Pirmiau pateiktos nuostatos neturi įtakos mūsų atsakomybei pagal Atsakomybės už gaminius įstatymą.

8.2. Mūsų atsakomybė už duomenų praradimą ar pakeitimą apsiriboja įprastomis priemonėmis atkurti duomenis, kurios būtų taikomos reguliariai darant atsargines kopijas, atsižvelgiant į riziką.

8.3. Kitoms paslaugoms taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

9. Pranešimai apie defektus ir garantija
Pranešimas apie defektus (įsipareigojimas patikrinti ir pranešti apie defektus) turi būti nedelsiant pateiktas raštu (esant matomiems defektams – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prekių gavimo paskirties vietoje), nurodant važtaraščio ir sąskaitos faktūros numerį.

9.1. Jei pranešimas apie defektus pateikiamas laiku, klientas turi teisę reikalauti tolesnių veiksmų (ištaisyti defektus arba pristatyti prekę be defektų). Jei du tolesnių veiksmų bandymai yra nesėkmingi, arba jei mes atsisakome atlikti tolesnius veiksmus, arba jei tolesnių veiksmų vykdymas būtų nepagrįstas, klientas gali atsisakyti sutarties arba sumažinti pirkimo kainą arba reikalauti atlyginti žalą už įsipareigojimų nevykdymą. Klientas įsipareigoja suteikti mums pakankamai laiko ir galimybių atlikti tolesnius veiksmus.

9.2. Garantija netaikoma prekių pažeidimams dėl nusidėvėjimo, netinkamo naudojimo arba atsiradusiems po rizikos perleidimo.

9.3. Mes neprisiimame atsakomybės, jei pats klientas ar trečiosios šalys perdarė mūsų prekes arba atliko jų pakeitimus be išankstinio mūsų patvirtinimo arba jei buvo naudojamos ne mūsų pateiktos ar patvirtintos dalys.

9.4. Jei tinkamai įvykdėme sutartį, neįsipareigojame priimti prekių atgal.
Tačiau jei savo sąskaita jas priimame kaip geros valios ženklą, taikomos šios sąlygos:
a) prekės turi būti originalioje pakuotėje su įskaitomomis etiketėmis, techniškai ir vizualiai tvarkingos;
b) minimali grąžinamų prekių vertė – 100,00 Eur neto;
c) pirkėjas gali įrodyti (pateikti užsakymo patvirtinimą, važtaraštį, sąskaitą faktūrą), kad prekės buvo įsigytos iš SIA Lapp Mitronic /Lietuvos filialo / Estijos filialo per paskutinius 6 mėnesius;
d) apie prekių grąžinimą turi būti iš anksto pranešta raštu ir susitarta dėl sąlygų;
e) taikomas prekių grąžinimo į sandėlį mokestis, priklausantis nuo prekių vertės;
f) gabenimo išlaidos:
jei gera valia sutinkame priimti prekes atgal, klientas informuoja mus apie jų grąžinimą ir atgabena prekes savo sąskaita.

10. Atsiskaitymo sąlygos
Sąskaita faktūra išrašoma išsiunčiant prekes. Jei išsiųsti paruoštos prekės negali būti išsiųstos dėl nuo kliento priklausančių priežasčių, sąskaita faktūra vis tiek išrašoma ir turi būti apmokėta. Mūsų sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos per 14 dienų nuo sąskaitos faktūros datos.

10.1. Laiku neapmokėjus turime teisę be žalos įrodymo prievolės reikalauti mokėti delspinigius, kurie būtų 9 % didesni nei bazinė palūkanų norma, ir 40 Eur fiksuotą baudą. Pasiliekame teisę reikalauti atlyginti ir kitus nuostolius. Klientas turi teisę įrodyti, kad žala nebuvo padaryta arba buvo daug mažesnė nei nustatyta vienkartinės baudos suma. Mokėjimai pirmiausia naudojami padengti seniausią mokėtiną skolą, įskaitant jos delspinigius, išskyrus atvejus, kai klientas nurodo, kad mokėjimas skirtas kitam konkrečiam tikslui. Pirmiausia padengiami delspinigiai.

10.2. Klientas turi teisę užskaityti tik neginčijamas skolas arba tokias skolas, kurios buvo tinkamai nustatytos, arba pasinaudoti mokėjimo už prekes sulaikymo teise, išskyrus atvejus, kai klientas praneša apie esminius defektus. Mokėjimo sulaikymo atveju, skola turi būti grindžiama tais pačiais sutartiniais santykiais.

10.3. Vekseliai priimami tik su atskiru išankstiniu mūsų sutikimu. Vekseliai ir čekiai laikomi sąlyginiu mokėjimu.

10.4. Rangos ar paslaugų sutarties atveju, sąskaitos faktūros apmokėjimas laikomas besąlygišku mūsų darbo (paslaugų) priėmimu ir sutartinių netesybų atsisakymu.

11. Nuosavybės teisės išlaikymas
11.1. Mūsų pristatytos prekės lieka mūsų nuosavybe iki visiško skolų, atsiradusių verslo santykiuose su klientu, apmokėjimo.

11.2. Jei nenurodyta kitaip, klientas turi teisę perparduoti ir (arba) perdaryti prekes, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, vykdydamas įprastą veiklą, tačiau neturi teisės įkeisti prekių arba pateikti jų kaip užstato.

11.3. Jei prekės, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, yra perdaromos, jungiamos arba maišomos su kitomis mums nepriklausančiomis prekėmis ar daiktais, turime teisę į naujai sukurto produkto jungtinės nuosavybės dalį proporcingai pagal prekių sąskaitos faktūros vertę ir kitų prekių ar daiktų vertę jų perdarymo, sujungimo ar sumaišymo metu. Jei klientas įgyja išimtinę naujo produkto nuosavybę, sutarties šalys susitaria, kad pirkėjas suteikia mums naujo produkto jungtinės nuosavybės dalį proporcingai pagal prekių, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, sąskaitos faktūros vertę ir kitų prekių ar daiktų vertę jų perdarymo, sujungimo ar sumaišymo metu. Skaičiuojant jungtinės nuosavybės dalį, tiesioginės darbo sąnaudos, pridėtinės išlaidos ir kiti apskaičiuotų sąnaudų veiksniai neįtraukiami. Klientas įsipareigoja mums paprašius atskleisti informaciją apie apskaičiuotą parduotų prekių kainą, siekiant nustatyti mūsų jungtinės nuosavybės dalį. Šalys susitaria, kad klientas nemokamai saugo mums jungtine nuosavybe priklausančias prekes.

11.4. Visus reikalavimus į perparduotas prekes, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, klientas perleidžia mums kaip užtikrinimo priemonę sutartos pirkimo kainos sumai, o mes priimame perleidžiamus reikalavimus. Sutinkame, kad prekės būtų perparduotos, tik tuo atveju, jei gali būti pateiktas galiojantis reikalavimas pagal ankstesnį reikalavimo perleidimą. Jei prekės, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, perparduodamos kartu su kitomis prekėmis, nepriklausomai nuo to, ar tai įvyksta po prekių perdirbimo, sujungimo ar sumaišymo, pirmiau nurodytas reikalavimų perleidimas galioja prekių, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota ir kurios perparduodamos kartu su kitomis prekėmis, sąskaitos faktūros sumai.

11.5. Rangos ar paslaugų sutarties atveju, kai atlikus darbus ar suteikus paslaugas mūsų nuosavybės teisė netenka galios, klientas perleidžia mums darbo užmokesčio reikalavimus perdirbtų prekių, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, sąskaitos faktūros sumai, o mes priimame perleidžiamus reikalavimus.

11.6. Iki mūsų atšaukimo klientas turi teisę savo vardu gauti mums iš anksto perleistų reikalavimų apmokėjimą. Įgaliojimas gauti apmokėjimą netenka galios be atskiro atšaukimo, jei klientas nevykdo savo įsipareigojimų mums arba artėja prie nemokumo ribos, ypač jei pradedama bankroto procedūra arba įtariama, kad sumokėta suma nebus perduota mums. Gavęs dalinį iš dalies mums perleistų darbo užmokesčio reikalavimų apmokėjimą, klientas įsipareigoja panaudoti dalinius mokėjimus pirmiausia padengti mums neperleistą reikalavimo dalį. Kliento gauti daliniai mokėjimai pirmiausia laikomi mums neperleistų reikalavimų daliniu apmokėjimu.

11.7. Įgaliojimas gauti mokėjimus nesuteikia teisės vykdyti faktoringą. Taip pat nesutinkame, kad perpardavimo ar darbo užmokesčio reikalavimas būtų perleistas pagal tikrą faktoringo sutartį.

11.8. Jei mokėjimai atliekami čekiu arba vekseliu, tai neturi įtakos mūsų nuosavybės teisei ir teisei į užtikrinimo priemones, ir jos lieka galioti tol, kol taikoma atsakomybė pagal vekselį arba čekį.

11.9. Klientas įsipareigoja mūsų prašymu raštu pateikti informaciją apie prekių, kurių nuosavybės teisė yra rezervuota, buvimo vietą bet kuriuo metu. Klientas įsipareigoja nurodyti mums trečiąsias šalis, turinčias teisę į nuosavybę, taip pat mums perleistų reikalavimų skolininkus, pateikti mums visą informaciją apie perleistų skolų išieškojimą, pateikti dokumentus, reikalingus gauti mokėjimus, įskaitant (bet neapsiribojant) sutartis ir sąskaitas faktūras, ir informuoti skolininką apie reikalavimo perleidimą. Klientas turi bet kuriuo metu pateikti mums pranešimus apie reikalavimo perleidimą. Klientas įsipareigoja nedelsdamas mus informuoti apie bet kokį mūsų nuosavybės teisių ar užtikrinimo priemonių, ypač įkaitų, pažeidimą.

11.10. Jei kliento veiksmai prieštarauja sutarties sąlygoms, įskaitant (bet neapsiribojant) vėlavimą apmokėti iš verslo santykių kylantį reikalavimą, taip pat jei klientas artėja prie nemokumo ribos, yra bankrutuojantis, klientui pradedama bankroto procedūra arba jis paprašo susitarimo su kreditoriais ne teismo tvarka, turime teisę po protingo papildomo termino suteikimo atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti prekes.

11.11. Įsipareigojame kliento prašymu grąžinti užtikrinimo priemones, į kurias turime teisę, su sąlyga, kad mūsų užtikrinimo priemonių vertė yra daugiau nei 20 % didesnė nei jomis užtikrintų skolų vertė. Grąžinamas užtikrinimo priemones pasirenkame savo nuožiūra.

12. Konstrukcijos ir programų pakeitimai
Pasiliekame nuosavybės teises ir autorių teises į išlaidų sąmatas, brėžinius ir kitus dokumentus. Be mūsų aiškaus sutikimo draudžiama juos atskleisti trečiosioms šalims. Pasiliekame teisę keisti dizainą ir konstrukciją, atsižvelgdami į naują patirtį ir patobulinimus.

13. Prekių pristatymas į užsienį
Jei vietinis pirkėjas pristato prekes į užsienį, klientas įsipareigoja patikrinti, ar eksportuojamoms prekėms nėra taikomi ES dvejopo naudojimo prekių reglamento ar JAV išorės prekybos įstatymo apribojimai.

14. Vieta, jurisdikcija, baigiamosios nuostatos
Jei klientas yra pardavėjas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/83/ES 2 str. 2 punkte, visų įsipareigojimų pagal šią sutartį, įskaitant (bet neapsiribojant) pirkimo kainos sumokėjimu, vykdymo vieta yra SIA Lapp Miltronic Lietuvos filialas Vilniuje. Šis apribojimas netaikomas, jei klientas neturi juridinės buveinės Lietuvoje. Tačiau turime teisę iškelti bylą kliento buveinės vietos jurisdikcijoje. Sutarčiai taikomi Lietuvos respublikos įstatymai. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma.