Elgesio Kodeksas

Inovatyvu. Pagrįsta šeima. Orientuota į klientus ir sėkmę. Tai kertinės vertybės, kuriomis remiasi bendrovė „Lapp“. Šios aiškiai nurodytos vertybės padarė mūsų bendrovę ir mūsų šeimos verslą stipresniais, ir esame įsitikinę, kad galime būti sėkmingi tik bendromis mūsų komandinio darbo ir verslo partnerių pastangomis. Tai mūsų vertybių pagrindas.
Jei kiekvieną dieną veiksime, vedini šių vertybių, sąžiningai ir pagarbiai elgsimės vieni su kitais ir su verslo partneriais, mes išsaugosime „Lapp“ – pirmaujančio kabelių ir jungimo sistemų sprendimų technologijų gamintojo, sėkmę.
Šiame elgesio kodekse kaip įmanoma tiksliau įvardijame pagrindines mūsų vertybes, kuriomis kasdien remiamės darbe. Tikimės, kad tai jums padės.

Lapp Holding AG valdyba

 

1. Principai

Teisėtas elgesys
Sudarydama aktus, sutartis, sandorius ir taikydama kitas priemones, bendrovė „Lapp“ veikia teisėtai. Visi mūsų darbuotojai asmeniškai atsako už įstatymų laikymąsi pagal savo sritį. Vadybininkai visame pasaulyje privalo imtis atitinkamų veiksmų, kad aprūpintų darbuotojus naujausiomis žiniomis, susijusiomis su teisės aktais, reglamentuojančiais atsakingą veiklą.
Atsakomybė už „Lapp“ reputaciją
Visi darbuotojai, atlikdami savo pareigas, privalo atitinkamai atsižvelgti į įmonės „Lapp“ reputaciją.

 

2. Žmonių teisės

Remiantis vertybėmis orientuotu įmonių valdymu bei atsižvelgiant į Tarptautinę darbo organizaciją (TDO), įstatymus, galiojančius įvairiose šalyse ir srityse ir atsižvelgiant į skirtingas kultūras, taikome šiuos principus:

a. Elgesys su darbuotojais

Mes gerbiame ir saugome kiekvieno asmens orumą. Diskriminacija ir priekabiavimas netoleruojami jokioje „Lapp“ veiklos srityje. Visiškai netoleruojama diskriminacija dėl etninių ar kultūrinių skirtumų, negalios, lyties, religinių įsitikinimų, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Visi mūsų darbuotojai turi teisę į sąžiningą, mandagų ir pagarbų elgesį.

b. Vaikų įdarbinimas ar priverstinis darbas

Vaikų įdarbinimas ir priverstinis darbas be išimties netoleruojamas, ir prieštaringai vertinamas ir mūsų verslo partnerių atžvilgiu.

c. Darbo sauga, priešgaisrinės saugos priemonės, sveikatos ir aplinkos apsauga

Visų darbuotojų pareiga yra stengtis vengti pavojaus, galinčio kilti žmonėms ir aplinkai, kiek įmanoma sumažinti aplinkai daromą poveikį ir taupiai naudoti turimus išteklius. Reikia vengti sveikatai kenksmingų medžiagų ir žaliavų iš konfliktų zonų („konfliktų mineralų”) naudojimo.

d. Mokymai ir kvalifikacija

„Lapp“ darbuotojų atranka, samdymas ir paaukštinimas darbe vykdomas, atsižvelgiant į darbuotojų darbo specifinę kvalifikaciją, įgūdžius ir asmenybę. Bendrovė remia tikslingą, nuolatinį ir, esant poreikiui, reikalingą darbuotojų apmokymą, siekdama užtikrinti kokybiškai ir profesionaliai atliekamą darbą. Darbuotojams nuolat pranešama apie esamus aspektus, susijusius su šiuo elgesio kodeksu.

 

3. Interesų konfliktų vengimas

Antrinis įdarbinimas yra leistinas tik gavus išankstinį raštišką įmonės sutikimą. Bendrovė duoda savo sutikimą tuo atveju, jei toks įdarbinimas nedarys neigiamo poveikio darbo rezultatams. Darbuotojams leidžiama investuoti į konkuruojančias įmones, ar vykdyti papildomą veiklą jose, kartu su tiekėjais ar klientais, jei darbuotojai turi išankstinį rašytinį atitinkamos vietinės dukterinės ar regioninės holdingo kompanijos sutikimą.
Verslo partnerių dalyvavimas asmeniniais tikslais
Darbuotojai gali pasamdyti „Lapp“ verslo partnerį asmeniniais tikslais tik turėdami rašytinį atitinkamos vietinės dukterinės ar regioninės holdingo kompanijos sutikimą.

 

4. Informacijos tvarkymas

Pranešimas

Visi mūsų duomenys, ataskaitos ir pareiškimai turi būti teisingi ir tikslūs. Būtina laikytis viešai pripažintų apskaitos principų, pagal kuriuos visi duomenys ir kiti įrašai bus išsamūs, teisingi, pateikti laiku ir atitinkamai organizuoti. Duomenų, rinkmenų ir panašios informacijos sukūrimas, naudojant konfidencialią įmonės informaciją, leidžiamas tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia „Lapp“ interesų ir visų duomenų apsaugos standartų.
Konfidencialumas
Konfidenciali įmonės informacija turi būti laikoma paslaptyje. Šis įsipareigojimas išlieka galioti net ir pasibaigus darbo santykiams.

a. Duomenų apsauga ir informacijos saugumas

Jei asmens duomenys renkami, tvarkomi ir /arba perduodami, siekiant vykdyti verslo procesus (susijusius su klientais, tiekėjais, darbuotojais ar kitais asmenimis), būtina laikytis šių ES (Europos Sąjungos) ir EEE (Europos ekonominės erdvės) duomenų apsaugos principų:

 

  • Draudimas, kuriam turi būti išduotas leidimas: Draudžiama rinkti, tvarkyti ar perduoti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai nedraudžiama pagal aiškiai išdėstytą reglamentą arba savanorišką atitinkamos šalies sutikimą.
  • Konkretus tikslas ir būtinybė: Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo tikslu, dėl kurio jie buvo renkami, ir bet koks kitas duomenų rinkimas, tvarkymas ar perdavimas turi apsiriboti duomenimis, kurie yra būtini tik tam tikslui.
  • Skaidrumas: Duomenys visuomet turėtų būti renkami tiesiogiai iš suinteresuotos šalies, kurią būtina informuoti apie tokį duomenų rinkimą ir tokio proceso tikslą, apie duomenis renkančią ir/arba atsakingą instituciją ar duomenų rinkėjo tapatybę, ir apie tai, ar šie duomenys bus perduoti trečiosioms šalims.
  • Leidimas pagal nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus: Už ES ar EEE ribų duomenys renkami, tvarkomi ir/arba perduodami „Lapp“ bendrovei tokiu mastu, kiek tai leidžiama pagal galiojančius nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus. Už nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi atsako duomenų apsaugos atstovas arba atitinkamos bendrovės „Lapp“ vadovybė.

Duomenų ir IT sistemos saugumas (informacinis saugumas) turi būti užtikrintas, vykdant visus verslo procesus, pritaikant atitinkamas technines ir organizacines priemones.

 

5. Elgesys su verslo partneriais ir trečiosiomis šalimis

Visi darbuotojai privalo laikytis sąžiningos konkurencijos taisyklių, kaip tai apibrėžiama atitinkamuose reglamentuose.

a. Santykiai su tiekėjais ir klientais

Sutartys su klientais ir tiekėjais turi būti sudaromos atsižvelgiant į bendrovės interesus. Visi darbuotojai privalo laikytis bendrovės vidaus valdymo taisyklių (pvz. dvilypio valdymo).

b. Kyšininkavimas, korupcija ir kitos paskatos

Draudžiami bet kokie susitarimai ar šalutinės sutartys, susijusios su pranašumo įtvirtinimu arba individualių asmenų atitinkamomis privilegijomis ar lengvatomis, susijusioms su tarpininkavimu, sutarties sudarymu, pristatymu, atsiskaitymu ar užsakymų apmokėjimu.
Apie visus tiekėjų ar klientų bandymus daryti nesąžiningą įtaką „Lapp“ darbuotojų sprendimams, turi būti pranešta atitinkamiems vadovams. Išmokų mokėjimas yra draudžiamas, jei galima daryti prielaidą, kad tokios išmokos yra pilnai ar dalinai mokamos kaip kyšiai.

c. Parama

„Lapp“ įmonės teikia piniginę paramą ir kitas dotacijas švietimo, mokslo, kultūros ir socialinių reikalų sektoriams. Tokios paramos skyrimą sprendžia tik „Lapp Holding AG“ direktoriai ir valdyba. Minėtos dotacijos turi būti skiriamos nesavanaudiškais ir altruistiškais tikslais.

 

6. Produkto kokybė ir sauga

„Sėkmė per kokybę“ yra vienas iš pagrindinių mūsų verslo politikos principų. Siekiame patenkinti aukštus mūsų klientų kokybės ir saugos reikalavimus, o kruopščiai atliekamais patobulinimais užtikriname mūsų produktų ilgaamžiškumą.
Jei atsiranda tam tikrų defektų, nepaisant mūsų didžiausių pastangų, imamės visų atitinkamų veiksmų, kad juos pašalintume, remdamiesi teisės aktų nuostatomis ir sutartiniais įsipareigojimais, o taip pat prioriteto tvarka siekiame užkirsti kelią sužalojimams ar gyvybės praradimui.

 

7. Pažeidimai

Šis elgesio kodeksas yra pagrindinė bendrovės „Lapp“ veiklos vertybių sudedamoji dalis. Labai svarbu, kad visos šios vertybės būtų vienodos grupėje – todėl kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už šių vertybių laikymąsi.
Vadybininkai yra ypač atsakingi už tai, kad šio elgesio kodekso turinys būtų perduotas darbuotojams savo pavyzdžiu.
Jei kyla abejonių dėl to, kaip turėtumėte pasielgti tam tikroje situacijoje, arba jei norite pranešti apie šio elgesio kodekso pažeidimą, nedvejodami skambinkite specialiuoju numeriu: +49 711 7838 8888 arba rašykite mums el. paštu compliance(at)lappgroup.com.
Papildomą naudingą informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje.

8. Stebėjimas

Kiekviena įmonė yra atsakinga šiame elgesio kodekse išdėstytų taisyklių ir kitų vidaus politikos nuostatų laikymąsi.
Vidaus audito departamentas turi neapribotą teisę gauti reikiamą informaciją ir atlikti auditą, nebent įstatymuose ir teisės aktuose nurodyta priešingai. Atlikdamas auditą, Vidaus audito departamentas atkreipia dėmesį į elgesio kodekso laikymąsi, ir įtraukia jo nuostatas į savo vertinimo kriterijus.